Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Kohtukulud kurnavad linlase kukrut

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Tartu linnal tuli näiteks bussihanke kohtuvaidlusteks õigusabi sisse osta 60 000 euro eest. Lisaks mõõtmatu oma töötajate aja- ning töökulu. Seda tagasi nõuda pole justkui kelleltki.

2017. aastal tuli Tartu linnal kümne hanke puhul esikohast ilma jäänud pakkujatega jageleda riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO). Vaid korra neist langes otsus linna kahjuks. Ja selgi juhul ei avaldanud see kokkuvõttes mõju hanke tulemusele, õiguspäraseks tunnistati paremuselt kolmandaks jäänud pakkuja arvutusvea parandus.

Linn kaitsku end ise

Ometigi kaasneb väga sagedasti hankevaidlustustega arvestatav kulu linnakassale. Suurim neist pärineb viimatisest bussihankest. VAKO-le esitatud kuuest kaebusest suisa neli jõudis ka kohtusse. Kuna 2016. aastal lapsehoolduspuhkusele läinud vanemjuristi ametikoht oli vaidluste ajaks täitmata ning korraga oli käsil erakordselt suur arv vaidlusi, kutsus linn end kohtus esindama PricewaterhouseCoopers Legal OÜ advokaadid Priit Lätti ja Erki Felsi. Arve tuli kopsakas – pea 60 000 eurot. Miks selle hüvitamist kaebajalt ei küsitud, kui linn igas kohtuinstantsis õigeks mõisteti?

Linnasekretär Jüri Möldri sõnul ei soosi kehtiv kohtupraktika omavalitsusi. „Riigikohus on rõhutanud, et kohtukulude jaotamisel tuleb arvestada põhiseaduses sätestatud kaebeõigusega. Seega kohtukulude kandmise risk ei tohi olla nii suur, et see sunniks ka tegelikult oma õigustes või vabadustes kahjustatud isikut loobuma kohtusse pöördumisest.“

Igati arusaadav printsiip. Kodanikul ei tohi olla hirmu, et linna või valla vastu kohtusse minnes võib õiguseta jäädes terendada tulevikus hiiglaslik kohtukulude arve. Ning selle hirmus juba eos loobutakse.

Aga kas pole riigihangete puhul tegu mõnevõrra teistsuguse olukorraga, kus mängus on üüratud summad ning vägagi suure majandusliku võimekusega ettevõtted. Linna vastu esitatud vaiete puhul tekib veel kahtlus, kas hilisem kaebamine ja kohtusaagad pole üha levinum võte mitte niivõrd õigust taga nõuda, vaid konkurente kahjustada. Kasvõi hanke rakendumise venitamisega? Linna pärmina paisuv töömaht kurnab aga põhjendamatult eelarvet.

Küsige ja teile antakse

Mölder toonitab, et neil puudub arsenal kulud oletatava pahatahtliku kaebaja kraesse keerata. „Liiniveo puhul on tegu linnavalitsuse põhiülesandega. Hanke korraldamine samuti. Seepärast ka juhul, kui linn on palganud riigihangete vaidlustamise tõttu end esindama advokaadi, ei toeta kehtiv kohtupraktika kaebajalt sellega seotud kulude väljamõistmist. Ammugi ei võimalda kohtupraktika linnavalitsuse enda teenistujate (palga)kulude kaebajalt väljamõistmist.“

Kohtunik Janar Jäätma on teistsugusel seisukohal: „Kui haldusorgan kasutab enda tegevuse õigustamiseks välist õigusabi, kulusid talle ei hüvitata, kuna need pole vajalikud ega põhjendatud. Erand kehtib riigihanke vaidlustes. Riigikohtu praktikast järeldub, et riigihanke asjades mõistetakse avaliku sektori hankijatele (s.o haldusorganitele) õigusabikulud välja, kui ta võidab kohtuvaidluse. Eeskätt põhjusel, et riigihanke asjadest võrsunud vaidlusi ei käsitata haldusorgani igapäevase põhitegevusena.“

artu linn pole aga ka hangete vaietes hüvitamist küsinudki. Möldri sõnul polevat mõtet. Korrektse kuludokumendi koostamine tooks vaid mõttetut lisatööd, ent tõenäosus raha saada olla riigikohtu seniseid lahendeid arvestades olematu. „Oleme sunnitud arvestama paratamatusega, et hangete korraldamisega võivad kaasneda vaidlused, mille lahendamine on aeganõudev. Selle vastu aitab hea eeltöö hangete ettevalmistamisel ja hanke läbiviimiseks piisava aja planeerimine.“

 

Priit Lätt
PWC Legal vandeadvokaat

Riigikohus on pikema aja jooksul kujundanud põhimõtte, mille kohaselt haldusorgani õigusabikulude väljamõistmine kaebajalt ei ole üldjuhul põhjendatud, et mitte piirata liigselt isiku kaebeõigust ning haldusorganid peavad olema võimelised oma haldusakte halduskohtumenetluses iseseisvalt kaitsma. Erandiks Riigikohtu 2015. aasta lahend, kus Tahkuranna valla näitel hangete korraldamist ja seotud vaidlusi ei saa käsitada haldusorgani igapäevase põhitegevusena.

Tartu linnal oli Eesti mastaabis erakordse ühistranspordihankega seotud vaidlusi kokku kümmekond. Kuigi Tartu võitis sisuliselt kõik need vaidlused, millest enamik olid väga keerulised ja suure rahalise mõjuga, ei saanud linn suure ja kogenud omavalitsusena eelmainitud erandile loota.

Vastupidise näitena esindasin edukalt Hiiumaa Vallavalitsust kui hankijat ühistranspordihankevaidluses. Kohtud mõistsid valla õigusabikulud välja kaotanud pakkujalt (Hansa Bussiliinid), leides, et üksnes asjaolu, et hankija näol on tegemist avaliku võimu kandjaga, kellel on riigihanke läbiviimise kohustus, ei välista välise õigusabi kasutamise põhjendatust, ning hiljutise haldusreformiga kaasnenud muudatuste tõttu on maakonnaliinide ühistranspordi korraldamine Hiiumaa Vallavalitsusele üks uuemaid ülesandeid.

Kokkuvõtvalt ei saa reeglina eeldada, et omavalitsused peaks osalema kohtuvaidluses vaid oma töötajate, hankespetsialistide või juristide kaudu, samas kui teised menetlusosalised (enamjaolt suurettevõtjatest kogenud vaidlejad) kasutavad riigihankeõigust ja kohtumenetlusnorme süvitsi tundvate advokaatide abi.

Tallinna Ringkonnakohus on ühes 2016. a lahendis põhjendatult märkinud, et riigihankeõigus on valdavalt keeruline ja spetsiifiline, mis tihtipeale nõuab isegi professionaalse õigusabi osutajatelt valdkondlikku spetsialiseerumist.

Kuigi Riigikohus on andnud juhiseid hankevaidlustes õigusabikulude hüvitamise kohta, on mõned küsimused ja nüansid siiski ebaselged ja kohtupraktika ebaühtlane. See ei ole mõistlik, vähendab menetluskulude suuruse ettenähtavust, tekitab täiendavaid kohtuvaidlusi õigusabikulude hüvitamise üle ning on ebaõiglane maksumaksjate suhtes ehk miks peab maksumaksja kandma rahalisi kohustusi mõne äriühingu ebaedu korral. Parimaks lahenduseks oleks seaduse täpsustamine ning selgete reeglite kehtestamine on ikkagi Riigikogu, mitte kohtute ülesanne.

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 18/10/2018 14:33:01Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17987012863159