Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Riik rapib uhhuu­portaali võõrustajaid

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Olukorda passib ilmestama staarkülalise Hando Tõnumaa enda koomiks, mille kohaselt on vandenõud sedavõrd päevselged, et keegi ei suuda neid uskuda.

Lastele lapiku maa teooriat tutvustanud waldorfgümnaasiumile on riigivõimul ootamatult palju etteheiteid, kool tõotab kiiret paranemist.

Tartu Ekspressi anonüümne vihjemootor Tarmo märkas koolile 2016. aasta lõpul vormistatud riikliku haridusjärelevalve õiendit, mis sedapuhku osutus tavalisest tunduvalt kriitilisemaks. “Viimaste lapiku maa uudiste valguses on seda ja selles tehtud ettekirjutusi kõnekas lugeda,” arvas Tarmo, viidates kooli hiljuti väisanud ja õpilastele esinenud sõgeportaali Telegram eestvedajale ja populaarse koomiksi “Nokuonu seiklused” autorile Hando Tõnumaale.

Hindeid ei panda

Maavalitsuse hariduse järelevalve peaspetsialistil Imbi Sildnikul on aga mullu riigieksamite arvestuses Tartu koolide seas seitsmendaks jäänud (edestati vaid venekeelset Annelinna gümnaasiumi ja erivajadustega Herbert Masingu kooli) waldorflastele omajagu etteheiteid. Nimelt pole koolis kehtestatud töökorralduse reegleid ning asjaajamiskord vajab muutmist ja täiendamist.

“Gümnaasiumi põhikirjas ei ole sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klasside ega rühmade tegutsemist, esimese õpilasesinduse valimise ega esinduse põhimääruse heakskiitmise korda,” märkis Sildnik. “Samuti ei ole esitatud kooli asjaajamise aluseid ja puudub põhikirja muutmise kord.”

Veel enam, põhikirja on sattunud ka sätteid, mis kehtivate õigusaktidega teps mitte kooskõlas pole. “Näiteks ei ole õppenõukogu pädevuses õppeaasta ja -perioodi kestuse ja koolivaheaegade kehtestamine, ettepanekute tegemine klassi täituvuse piirnormi muutmiseks ega õpilase koolist väljaarvamiseks,” selgitas Sildnik. Samuti on riikliku õppekavaga selges vastuolus tava, et õpilased hindelisi tunnistusi alles alates üheksandast klassist saavad. Sinnamaani saavad jütsid õpitulemuste kohta ainult kirjeldavat sõnalist tagasisidet.

Samas toonis läheb tagasiside edasi ja kõik puudujäägid leheveergudele ei mahugi. Ei tegutse haridusmekas nõukogu ega eksisteeri kehtivat arengukava, samuti pole tehtud järjepidevat sisehindamist. “Kodukorras ei ole kehtestatud õpilaste ja vanemate hindamisest, päevakavast ega tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise korda,” lisas Sildnik. Ühtlasi on regulaarselt jäänud läbi viimata arenguvestlused.

Ebapädevad pedagoogid

Mis aga veelgi hullem, waldorfgümnaasiumi õppekava ei ole kooskõlas riiklikes analoogides sätestatuga, näiteks ei ole põhikooli õppekavas esitatud valikainete ja võõrkeelte valikut. “Põhikool võib korraldada õpet viisil, kus riikliku õppekava esimese ja teise kooliastme õppetulemusi ei taotleta vastava kooliastme lõpuks ja need tuleb saavutada põhikooli lõpuks,” vahendas Sildnik SA Innove eksperthinnangut. “Muus osas peab kooli õppekava vastama riiklikes õppekavades määratule.”

Muret tekitab ka personalivalik, nimelt ei vasta 35-st pedagoogilisest töötajast tervelt üheksa kvalifikatsioon kehtestatud nõuetele. Seirest ilmneb ka, et erakooli pidaja on haridus- ja teadusministeeriumile valetanud, kinnitades 2014. aastal nõuetekohaste õpetajate olemasolu – tegelikult puudus juba siis viiel pedagoogil kvalifikatsioon.

Muutuste teel

Direktor Anu Vaagen sõnas aga, et järelevalve õiendit iseenesest kriitiliseks pidada ei saa, sest see vaid konstateerib olukorda. Koolijuht jättis punkthaaval välja toodud etteheited küll eraldi kommenteerimata, kuid märkis üldjoontes, et praeguseks on suurem osa ettekirjutustest täidetud ning tööga jätkatakse.

Vaagen rõhutas, et tema täidab juhataja kohta esimest aastat ja vahetunud on ka ülejäänud juhatus. “Suhtun järelevalve väljatoodud ettekirjutustesse positiivselt, sest see on aidanud saada meil väga hea ülevaate kooli hetkeolukorrast ning süsteemselt tegeleda parendamisega,” resümeeris ta.

Autor: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 08/03/2017 21:24:55Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.1857008934021